Ben's Cabine meubels

Garantie en Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden en Algemene voorwaarden van: Ben’s Cabinemeubels v.o.f. Gildenweg 16 8304 BC Emmeloord

1. De toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle met Ben’s Cabinemeubels aangegane overeenkomsten, ongeacht anders luidende bepalingen in eventuele Algemene Voorwaarden van de wederpartij, tenzij anders is overeengekomen.

2. Aanbieding en acceptatie

Een aanbieding gedaan door Ben’s Cabinemeubels heeft een geldigheidsduur van 4 weken. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Ben’s Cabinemeubels gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Ben’s Cabinemeubels schriftelijk anders is vermeld.

3. Aanvang van de overeenkomst

Een overeenkomst tot levering van goederen en/of het verrichten van diensten wordt geacht tot stand gekomen te zijn wanneer de desbetreffende opdracht van de koper schriftelijk door Ben’s Cabinemeubels is bevestigd, dan wel Ben’s Cabinemeubels met levering een aanvang heeft gemaakt. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

4. Levering en leveringstijd

Alle door Ben’s Cabinemeubels in de overeenkomst genoemde (levering)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld. De levertijd is slechts bij benadering aangegeven en is geen fatale termijn. Indien overschrijding dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Ben’s Cabinemeubels zal de termijn worden verlengd.

5. Overmacht

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Ben’s Cabinemeubels is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen daarvan onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

6. Vervoer

In- en uitlading en vervoer van de goederen geschiedt voor rekening en risico van koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

In verband met de hoge transportkosten mag u de zending onder geen enkele voorwaarde weigeren. Indien nodig laten wij de zending weer ophalen.

Weigert u de zending toch, dan zijn de eventuele gevolgen voor u.

7. Garantieclaims

Voor garantieclaims dient u, na een schriftelijke afspraak, zich met het desbetreffende artikel/en of voertuig bij ons bedrijf te Emmeloord te melden.

 

Garantie bij zelf inbouwen van onze producten door klant:

Het door ons geleverde product dient altijd strikt volgens de door ons bijgevoegde handleiding in het op het bestelformulier en op de factuur vermelde voertuig ingebouwd te worden.

In het geval het door ons geleverd product niet volgens de door ons bijgevoegde handleiding ingebouwd wordt, vervalt onze Garantie.

8.Werkzaamheden in ons bedrijf

Alle werkzaamheden die wij in uw voertuig uitvoeren gebeuren op eigen risico. het door u aangeboden voertuig dient verzekert te zijn.

9. Prijzen

Prijzen als overeengekomen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

10. Betalingsvoorwaarden

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na datum van factuur of op de termijn als is overeengekomen en op de factuur is vermeld. Ingeval van niet (tijdige) betaling is koper automatisch in gebreke. Over de periode gerekend vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot aan de datum van betaling aan Ben’s Cabinemeubels, is koper over het uitstaande bedrag een onmiddellijk opeisbare rente, gelijk aan de wettelijke rente, verschuldigd. Alle door Ben’s Cabinemeubels ter inning van de uitstaande bedragen te maken incassokosten, zijn voor rekening van koper, behalve indien bij rechtelijke uitspraak anders wordt beslist. De buitengerechtelijke incassokosten worden geacht tenminste 15% van het gevorderde te bedragen, met een minimum van € 100,- Eén en ander geldt ook ingeval van faillissement of surséance van betaling.

11. Auteursrecht en vertrouwelijkheid

De door Ben’s Cabinemeubels aan koper uitgebrachte adviezen zijn uitsluitend voor toepassing en gebruik door de koper zelf. Voor bekendmaking of het ter beschikking stellen buiten de kring van koper is voorafgaande toestemming van Ben’s Cabinemeubels vereist. Het auteursrecht, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op het geleverde berusten bij Ben’s Cabinemeubels. Koper verkrijgt slecht de gebruiksrechten. Dit tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

12. Eigendomsvoorbehoud

Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen welke uit overeenkomst voortvloeien blijven de geleverde goederen het uitsluitende eigendom van Ben’s Cabinemeubels. Tot aan het tijdstip van volledige voldoening is de koper niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden. In het kader van de normale bedrijfsuitoefening is koper wel gerechtigd de goederen conform hun bestemming aan derden te verkopen.

13. Aansprakelijkheid

Ben’s Cabinemeubels is slechts verantwoordelijk voor tekortkomingen als deze vermeden hadden kunnen worden met inachtneming van de zorgvuldigheid en het vakmanschap die redelijkerwijze mochten worden verlangd. De aansprakelijkheid van Ben’s Cabinemeubels blijft beperkt tot de kostprijs van het product. Dit behoudens eventuele wettelijke aansprakelijkheid. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat koper na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is (uiterlijk binnen 14 dagen)de schade schriftelijk bij Ben’s Cabinemeubels heeft gemeld.

14. Garantie

Ben,s Cabinemeubels biedt garantie op de geleverde goederen van 12 of 24 maanden, mits onderstaande regels van melding in acht zijn genomen. Ter zake van goederen waarop Ben,s Cabinemeubels van derden betrekt strekt de garantie niet verder dan de garantie die Ben,s Cabinemeubels jegens die derde aanspraak kan maken. Dit alles behoudens wettelijke regels hieromtrent.

Garantie geld uitsluitend voor diegene die het product bij Ben’s Cabinemeubels gekocht heeft.

De koper dient ter zake van uiterlijk waarneembare gebreken uiterlijk 14 dagen na aflevering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Ben,s Cabinemeubels vervalt.

Krassen, plekjes, vegen, strepen, en kleine oneffenheden aan het artikel die niet zichtbaar zijn na plaatsing in het daarvoor bestemde voertuig komen niet voor garantie in aanmerking.

Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een E-mail fax of brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd.

Indien reclame gegrond is worden de goederen na overleg gerepareerd, vergoed of vervangen. Reclame schort de verplichtingen van de koper niet op.

Zaken /Artikelen kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Ben’s Cabinemeubels worden geretourneerd, Ben’s Cabinemeubels behoudt zich het recht voor om ter terugname aangeboden zaken/artikelen op gebreken te controleren en kan daarvoor redelijke controle/onderzoek kosten en bij eventuele terugbetalingen administratie en bancaire kosten in rekening brengen.

Op alle door ons verkochte artikelen (uitgezondert opruimings artikelen) geven wij garantie.

Op garantie kan uitsluitend aanspraak gemaakt worden indien u een, door ons bij aankoop verstrekte factuur, waarop het desbetreffende artikel dat u voor garantie aanbied vermeld staat, bij het artikel overlegd. de datum op deze factuur geld als verkoopdatum, en is de aanvangsdatum van de garantie termijn. Zonder aankoopfactuur of kopie daarvan kunnen wij geen garantie aanvragen in behandeling nemen. Het artikel dient op ons adres in Emmeloord aangeboden te worden. ook als wij het naar u verstuurd hebben. Onze regel is: u stuurt of brengt het artikel naar ons, en in geval van garantie sturen/brengen wij het artikel op onze kosten weer naar u terug.

Garantie termijnen:

2 jaar: kasten, koelkastbedaanpassingen, koelkastunits, losse koelkasten, Royal Cabin bekleding, BCM tafelpalteaus, tv magnetron steunen, magnetrons, koffiezetters en waterkokers.

1 jaar: Grandessa bekleding, omvormers, Wielringen, Dahboards, Breedtelampen, CB apparatuur.

14a.

Opmerkingen, Ruilen, Retourzendingen, Reparatie en Garantieaanvraag en Klachten,

Behandelen wij uitsluiten schriftelijk via ons formulier.

Vul hier voor het daarvoor bestemde formulier in, via de onderstaande link:

http://www.formdesk.com/benscabinemeubelsbv/NL-klachten-en-Garantieaanvraag-invulformulier

15. Ontbinding

Ben’s Cabinemeubels is gerechtigd de overeenkomst zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

 • de koper niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet
 • de koper surséance van betaling aanvraagt of failliet gaat
 • de koper een vennootschap is en deze wordt ontbonden.

In bovengenoemde gevallen wordt de koper geacht in gebreke te zijn.

15a Bestellingen via onze bestelformulieren kunnen geweigerd worden indien het desbetreffende bestelformulier onvolledig of niet naar waarheid is ingevuld. Bij terugbetalingen brengen wij hiervoor administratiekosten in rekening.

16.Terugname en ruilen van geleverde goederen.

Ben’s Cabinemeubels neemt uitsluitend geleverde goederen retour na ovderleg, en indien daar een gegronde reden voor bestaat. eventuele geschillen worden voorgelegd aan de kantonrechter.Artikelen kunnen geruild worden tegen andere door Ben’s Cabinemeubels aangeboden artikelen, van de zelfde waarde, met vermindering van administratie/bancaire/onderzoek kosten. uitsluitend na schriftelijke voormelding van de koper binnen 14 dagen na levering datum.

17. Geschillenregeling en toepasselijk recht

Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen voor zover ze tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank behoren, worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Utrecht.

17a Ruilen

Is in vele gevallen mogelijk, maar alleen na schriftelijke (E-mail of briefje of fax) aanmelding binnen 14 dagen na leveringsdatum. Uitsluitend met aankoopfactuur, en uitsluitend in de originele verpakking, gebruikte of beschadigde artikelen kunnen niet meer geruild. u kunt ruilen tegen alle artikelen uit het door ons aangeboden assortiment, van de zelfde waarde of met bijbetaling van een hogere waarde, wij crediteren geen overwaarde.

Eventuele verzendkosten zijn vanzelfsprekend voor uw eigen rekening. Opruimings artikelen kunnen niet geruild worden

Tip: Maak een copie van de aankoopbon en bewaar deze bij de autopapieren, dan heeft u hem altijd bij de hand.

17b Klanten

Onze klanten (voornamelijk chauffeurs en transportbedrijven) zijn volwassen en evenwichtige mensen met een verantwoordelijke baan, die een aankoop goed overdenken en geen impuls aankopen doen, een kleur of model kan echter wel eens tegen vallen, daarom kunt u wel ruilen, maar geven wij geen te goed bonnen en geen geld terug, mede hierdoor kunnen wij de prijzen zo scherp houden.

17C Annuleren van bestellingen

Annuleren van reeds betaalde en verwerkte bestellingen kan uitsluitend na schriftelijke toestemming van Ben’s Cabinmeubels, aan het annuleren zijn voorbereiding, bancaire, administratieve en materiële kosten verbonden., deze bedragen ten alle tijden minimaal 25 % van de excl btw prijs van het bestelde en betaalde artikel.

18 Zichttermijn

Klanten hebben recht op een bedenktijd (de zichttermijn genoemd) van ten minste zeven werkdagen vanaf het moment dat ze het product ontvangen. Weekenden en feestdagen worden dus niet meegerekend. Klanten mogen het product gedurende de zichttermijn uit de verpakking halen en bekijken. Binnen deze termijn mogen onze klanten zonder opgaaf van redenen (wij vinden het wel fijn om een reden te horen) en zonder enige verplichting het product terugsturen.U dient dit wel vooraf schriftelijk (via het desbetreffende formulier te vinden bij info op onze website) bij ons te melden, en onze verzendings instructies in acht te nemen.Indien u van de aankoop afziet binnen de zichttermijn, betalen wij u binnen dertig dagen het aan ons betaalde bedrag (exclusief verzendkosten) terug, mits u tijdig en schriftelelijk de desbeterfeende bankgegevens aan ons doorgeeft. U dient het pakket wel op eigen kosten te verzenden.

18a De zichttermijn geldt niet voor:

 • Artikelen die bij ons in de winkel in Emmeloord gekocht zijn.
 • Maat en of gepersionaliseerde artikelen, met name:
 • speciaal voor u op maat / kleur gemaakte,
 • speciaal voor u in een niet veel gevraagde kleur of kleurencombinatie gemaakte,
 • speciaal voor u geborduurde bekleding,
 • speciaal voor u gemaakte kasten of koelkast / bedaanpassingen, (let op! Deze maken wij altijd speciaal voor u op
 • bestelling)
 • speciaal voor u gemaakte tafels, of andere producten met borduring of gravering
 • speciaal voor u op maat in een niet veel gevraagd model gemaakte,
 • speciaal voor u op maat afgesneden stof of lederlook,
 • speciaal voor u bij de fabrikant bestelde,
 • opruiming artikelen
 • deze artikelen kunnen na levering ook niet meer geruild of teruggenomen worden.

Nadat u besteld en betaald heeft, en wij het artikel geproduceerd hebben, kunt u geen aanspraak meer maken op het vooruitbetaalde bedrag. Deze bedragen moeten de kosten dekken die wij maken om het gevraagde artikel voor u te produceren. wij vertrouwen op uw begrip hiervoor. Natuurlijk doen wij al het mogelijke om het door u gevraagde artikel zo goed mogelijk aan uw wensen te laten voldoen, en garanderen wij u dat het artikel afgeleverd wordt zoals wij dat met u schriftelijk (zie factuur en eventueel bestelbon omschrijving) zijn overeengekomen.